Oaza Nowej Drogi (OND).

Formacja gimnazjalistów dostosowana jest do wieku, tzn. oazę dobiera się do wieku uczestnika. Jeśli ktoś realizuje formację w Dzieciach Bożych to może ją kontynuować aż do zakończenia i potem przechodzi się na odpowiedni stopień OND od wieku.

Przebieg:

 • po  6 klasie szkoły podstawowej - Oaza Nowej Drogi 1°,
 • 7 klasa szkoły podstawowej - Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 1° (praca w ciągu roku),
 • po 7 klasie szkoły podstawowej - Oaza Nowej Drogi 2°,
 • 8 klasa szkoły podstawowej - Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 2° (praca w ciągu roku),
 • po 8 klasie szkoły podstawowej - Oaza Nowej Drogi 3°,
 • 1 klasa szkoły średniej - Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 3° (praca w ciągu roku)

Dla uczestników Oazy Nowej Drogi 3° organizowana jest Oaza Ewangelizacyjna (we ferie zimowe, 5 dni).

Oaza Nowego Życia (ONŻ) - inaczej zwane Oaza Żywego Kościoła (OŻK)

Etap formacji - Ewangelizacja (dla tych, którzy nie uczestniczyli w Oazie Ewangelizacyjnej po OND 3°)

 • w czasie Wielkiego Postu;

1. Formacja po ewangelizacji:

 • 4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza;
 • 8 spotkań poewangelizacyjnych;

KAŻDY UCZESTNIK OAZY, NA KAŻDYM ETAPIE POWINIEN POSIADAĆ I KORZYSTAĆ Z NOTATNIKÓW!

2. Oaza Nowego Życia 1° (rekolekcje wakacyjne)

Młodzieży po III klasie gimnazjum oraz po ewangelizacji proponujemy 15 dniowe rekolekcje letnie ONŻ 1°.

Na rekolekcje te można zaprosić osoby starsze po pewnym zaadaptowaniu, czyli przygotowaniu uczestnika do rekolekcji poprzez przepracowanie odpowiednich treści oraz wyjaśnieniu i przybliżeniu specyfiki oaz rekolekcyjnych, jak również drogi formacji w Ruchu Ś.-Ż.
Animator musi pisemnie potwierdzić, że uczestnik został właściwie przygotowany do udziału w ONŻ 1°.

3. Formacja po ONŻ 1°:

Osoby, które przeżyły rekolekcje letnie ONŻ 1° (będące, co najmniej w klasie 1 szkoły ponadgimnazjalnej) i które podjęły decyzję przystąpienia do deuterokatechumenatu są formowane w następujący sposób:

 • od wakacji do Adwentu: Droga Nowego Życia - 11 rozmów ewangelicznych
 • od Adwentu: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej (jeden drogowskaz to dwa spotkania + celebracja kroku)

Formacja młodzieżowa podstawowa oparta jest na katechumenacie i dostosowana do przeżytych stopni (np. nie można pojechać na II°, gdy nie przeżyło się I° oraz nie było pełnej formacji w ciągu roku).

4. Oaza Nowego Życia 2° (rekolekcje wakacyjne)

5. Formacja po ONŻ 2°:

 • od wakacji do Adwentu: Wprowadzenie w Biblię. 11 kręgów biblijnych.;
 • od Adwentu do wakacji: Kręgi liturgiczno-biblijne. (odpowiedni krąg do danego roku);
 • ferie zimowe: Kurs Oazowy Dla Animatorów;
 • Wielki Post: Zawieram z Wami przymierze.
 • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej.

6. Oaza Nowego Życia 3° (rekolekcje wakacyjne)

7. Formacja po ONŻ 3°:

 • od wakacji do Adwentu: Droga do wspólnoty - 11 tematów dla pogłębienia eklezjologicznego.;
 • od Adwentu: Szkoła Chrystusa - spotkania ewangeliczne.;
 • Seminarium Odnowy Wiary (inna nazwa: Seminarium Odnowy w Duchu Świętym);

 Po przeżyciu formacji podstawowej zapraszamy do podjęcia diakonii we wspólnocie kościoła. Całościową wizję Ruchu Światło-Życie może dać Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Na te intensywne rekolekcje zapraszamy tych, którzy mają już jakieś doświadczenie rekolekcji letnich oraz życia wspólnotowego.

Formacja Animatorów w diecezji bielsko-żywieckiej

1. rok formacji    

 • od września: 1. rok Studium Animatora (posługa animatorska w małej grupie na parafii);
 • wakacje: praktyka wakacyjna, Oaza Rekolekcyjna Diakonii;
 • przyjęcie błogosławieństwa do posługi animatora małej grupy;

Wymogi formalne związane z przyjęciem błogosławieństwa do posługi w małej grupie:

 • przeżycie formacji podstawowej;
 • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii;
 • ukończony 1. rok Studium Animatora;
 • pozytywna opinia z praktyki wakacyjnej;
 • członkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka;

2. rok formacji    

 • od września: 2. rok Studium Animatora
 • przyjęcie błogosławieństwo do posługi animatora Ruchu Światło-Życie na Centralnej Oazie Matce w Krościenku n/Dunajcem;

Wymogi formalne związane z przyjęciem błogosławieństwa do posługi animatora Ruchu Światło-Życie:

 • wcześniejsze przyjęcie błogosławieństwa do posługi w małej grupie;
 • ukończony 2. rok Studium Animatora;

Kolejne lata - tzw. formacja diakonijna (formacja stała, permanentna):

 • Animator powinien w czasie formacji rozeznać swoje talenty, dary oraz charyzmaty i kierując się nimi, podjąć odpowiednią diakonię, czyli służbę na rzecz Ruchu oraz Kościoła;
 • dziewczęta są zachęcane do podjęcia dalszej formacji w ramach Szkoły Moderatorki;
 • można również zwrócić się z prośbą do Moderatora Diecezjalnego o przyjęcie do „Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie”   
Osoba pragnąca przyjąć błogosławieństwo (czy to do posługi w małej grupie, czy w Ruchu Światło-Życie) winna odpowiednio wcześniej złożyć na ręce Moderatora Diecezjalnego prośbę w tej sprawie. Po rozpatrzeniu osoba zostanie (bądź nie!) skierowana do przyjęcia błogosławieństwa.

Formacja w Domowym Kościele

Ewangelizacja i trwanie w nowych kręgach Domowego Kościoła (do 2 lat):

Dla wszystkich małżeństw, trwających w związku sakramentalnym, które pragną dążyć do świętości w jedności ze współmałżonkiem, DK jest pomocą w budowaniu między nimi jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

1. rok pracy (od roku do dwóch lat) - dla małżeństw po ewangelizacji.

2. rok pracy (od roku do dwóch lat) - dla małżeństw po 1. roku pracy.

Dalsza formacja permanentna (do końca życia) - dla małżeństw po przebytych wyżej etapach.

Oaza Rekolekcyjna 1° (wakacje lub ferie zimowe):

Wszystkim małżeństwom niezależnie, na którym etapie pracy kręgu się znajdują, również dla tych małżeństw, które są na etapie ewangelizacji lub dopiero zamierzają wstąpić do kręgów Domowego Kościoła, proponujemy rekolekcje 15-dniowe 1°.

Program oazy I ° ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny, omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.

Oaza Rekolekcyjna 2°

Małżeństwom, które przeżyły rekolekcje I° proponujemy 15 dniowe rekolekcje II°.
Oaza II ° rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.

Oaza Rekolekcyjna 3°

Małżeństwom po przeżyciu rekolekcji 1° i 2° proponujemy 15-dniowe rekolekcje letnie 3°.
Oaza III ° ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) 1°

Wszystkim małżeństwom niezależnie na którym etapie pracy kręgu się znajdują, również dla tych małżeństw, które są na etapie ewangelizacji proponujemy 4-dniowy ORAR 1°.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin 2°

Wszystkim małżeństwom po zakończonym okresie pilotowania, szczególnie tym, którzy pełnią posługę pary animatorskiej w kręgu proponujemy 4-dniowy ORAR 2°.

Rekolekcje ewangelizacyjne 

Skierowane do wszystkich małżeństw niezależnie od stażu w Domowym Kościele.

Rekolekcje tematyczne

Skierowane przede wszystkim dla małżeństw po przeżyciu formacji podstawowej.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej (ORDR) 1°

ORDR 1° organizowane jest w  formie tygodniowej sesji w Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku i prowadzone przez osoby z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.  

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej (ORDR) 2°

ORDR  II° organizowane jest w formie tygodniowej sesji w Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku i prowadzone przez osoby z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Do przeżycia tych rekolekcji zobowiązane są wszystkie małżeństwa podejmujące posługę par moderatorskich na rekolekcjach Domowego Kościoła.
Do udziału w tych rekolekcjach zapraszamy również kapłanów podejmujących się prowadzenia rekolekcji dla Domowego Kościoła.

Pilotowanie kręgu

5 dniowa sesja skierowana do wszystkich małżeństw po przeżyciu formacji podstawowej, przygotowująca pary do pilotowania nowo powstających kręgów. prowadzona przez  osoby z  Instytutu NMK.

Formację podstawową stanowi przeżycie tematów formacyjnych wg 1. i 2. roku pracy, oazy rekolekcyjnej 1°, 2°, 3° oraz ORAR 1° i 2°

Członkowie Domwego Kościoła po przeżyciu formacji podstawowej podejmują formację permanentną poprze:

 • ciągłe pogłębianie formacji podstawowej;
 • realizację na spotkaniach miesięcznych tematów wg materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła lub wg własnego wyboru;
 • udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych Domowego Kościoła;
 • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe;
 • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii;
 • udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych;

RODZINY DK DLA BUDOWANIA JEDNOŚCI RUCHU STARAJĄ SIĘ UCZESTNICZYĆ W DNIACH WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE.

Powyższe rekolekcje przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci. (ZASADY DK zatwierdzone przez KEP)

Po przeżyciu formacji podstawowej zapraszamy do podjęcia diakonii we wspólnocie kościoła. Całościową wizję Ruchu Światło-Życie może dać Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Na te intensywne rekolekcje zapraszamy tych, którzy mają już jakieś doświadczenie rekolekcji letnich oraz życia wspólnotowego.

Używamy ciasteczek
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika. W ustawieniach przeglądarki możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.